© 2022 AXA RUSZTOWANIA All rights reserved. Realizacja: AXA RUSZTOWANIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne TEKST ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO):

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest AXA RUSZTOWANIA.KRZAK I SIEŃKO SPÓŁKA JAWNA z/s w Oleśnicy 56-400 ul.Lwowska 31 pok.101 , NIP: 9111951648, REGON: 020789970 KRS 0000309468

Kontakt z nami:   info@axa-rusztowania.pl

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów i ofert marketingu. Korespondencja jest skierowana do stałych Klientów firmy, kooperantów zainteresowanych pogłębieniem współpracy i osób zainteresowanych otrzymywaniem newsletterów.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych osobowych jest AXA Rusztowania spółka jawna z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. Lwowskiej 31 pok.101.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować elektronicznie, poprzez e-mail :info@axa-rusztowania.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej www.axa-rusztowania.pl
Państwa dane będziemy przetwarzali w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy;
b) marketingu bezpośredniego naszych usług;
c) monitorowania jakości obsługi klienta – przez cały okres trwania umowy [podstawa prawna art. 6 ust.1b) Rozporządzenia -zawarcie i wykonanie umowy];
d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [ podstawa prawna art. 6 ust.1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [ podstawa prawna art.6 ust.1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
f) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonaniu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej umowy. W przypadku jeżeli zawierają Państwo z nami umowę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej możemy dodatkowo pozyskać dane z rejestrów informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [ podstawa prawna art. 6 ust.1 b) Rozporządzenia -zawarcie i wykonanie umowy];
g) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne-przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach d) i e) [podstawa prawna art.6 ust 1 f) Rozporządzenia -realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu rónowagi.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami : info@axa-rusztowania.pl
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) Prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Mogą skorzystać Państwo z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Jeżeli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania Państwa danych (w tym profilowania).
Jeżeli w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe.
W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody. W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Prawo dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art.15 ust.1 Rozporządzenia.

Prawo do sprostowania danych – mają Państwo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądać żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek :
– Państwa dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
– sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
– przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem;
– musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: – jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;- jeżeli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;- jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzenia. f) prawo przeniesienia danych – mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwu danych innemu administratorowi – ustrukturyzowanym powszechnie używanych formacie, jeśli przeslanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane o zapotrzebowaniu na usługę wynajmu rusztowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej- mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:- pisemnie na adres AXA RUSZTOWANIA Sp. J. ul. Lwowska 31 pok.101, 56-400 Oleśnica;- mailowo na adres : info@axa-rusztowania.pl- telefonicznie : +48 33 48 27 014Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:- Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki ,instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia zapłaty;- Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;- Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;- Podmioty współpracujące z nami prze obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; b)Podmioty przetwarzając dane osobowe w naszym imieniu: – Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;- Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową i marketingową, firmą reklamowym- Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcia umowy

SŁOWNIK: Rozporządzenia – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na strone www.axa-rusztowania.pl/RODO

© 2022 AXA RUSZTOWANIA All rights reserved. Realizacja: AXA RUSZTOWANIA

Skontaktuj się z nami