ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO SKLEPU NA POPULARNYCH PORTALACH

NASZE RUSZTOWANIA ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE W POLSCE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Kategorie:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne TEKST ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO):

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest AXA RUSZTOWANIA.KRZAK I SIEŃKO SPÓŁKA JAWNA z/s w Oleśnicy 56-400 ul.Lwowska 31 pok.101 , NIP: 9111951648, REGON: 020789970 KRS 0000309468

Kontakt z nami:   info@axa-rusztowania.pl

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów i ofert marketingu. Korespondencja jest skierowana do stałych Klientów firmy, kooperantów zainteresowanych pogłębieniem współpracy i osób zainteresowanych otrzymywaniem newsletterów.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych osobowych jest AXA Rusztowania spółka jawna z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. Lwowskiej 31 pok.101.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować elektronicznie, poprzez e-mail :info@axa-rusztowania.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej www.axa-rusztowania.pl
Państwa dane będziemy przetwarzali w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy;
b) marketingu bezpośredniego naszych usług;
c) monitorowania jakości obsługi klienta – przez cały okres trwania umowy [podstawa prawna art. 6 ust.1b) Rozporządzenia -zawarcie i wykonanie umowy];
d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [ podstawa prawna art. 6 ust.1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [ podstawa prawna art.6 ust.1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
f) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonaniu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej umowy. W przypadku jeżeli zawierają Państwo z nami umowę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej możemy dodatkowo pozyskać dane z rejestrów informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [ podstawa prawna art. 6 ust.1 b) Rozporządzenia -zawarcie i wykonanie umowy];
g) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne-przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach d) i e) [podstawa prawna art.6 ust 1 f) Rozporządzenia -realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu rónowagi.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami : info@axa-rusztowania.pl
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) Prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Mogą skorzystać Państwo z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Jeżeli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania Państwa danych (w tym profilowania).
Jeżeli w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe.
W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody. W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Prawo dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art.15 ust.1 Rozporządzenia.

Prawo do sprostowania danych – mają Państwo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądać żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek :
– Państwa dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
– sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
– przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem;
– musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: – jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;- jeżeli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;- jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzenia. f) prawo przeniesienia danych – mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwu danych innemu administratorowi – ustrukturyzowanym powszechnie używanych formacie, jeśli przeslanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane o zapotrzebowaniu na usługę wynajmu rusztowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej- mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:- pisemnie na adres AXA RUSZTOWANIA Sp. J. ul. Lwowska 31 pok.101, 56-400 Oleśnica;- mailowo na adres : info@axa-rusztowania.pl- telefonicznie : +48 33 48 27 014Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:- Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki ,instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia zapłaty;- Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;- Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;- Podmioty współpracujące z nami prze obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; b)Podmioty przetwarzając dane osobowe w naszym imieniu: – Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;- Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową i marketingową, firmą reklamowym- Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcia umowy

SŁOWNIK: Rozporządzenia – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na strone www.axa-rusztowania.pl/RODO

Kategorie:

RUSZTOWANIA ELEWACYJNE

Dostosowujemy rusztowanie odpowiednio do potrzeb.
Prawidłowe wyliczanie rusztowań uławia pracę poprzez skrócenie procesu montażu. Prawidłowe pomiary przeprowadzone podczas oględzin ułatwiają pracę oraz sporządzenie kosztorysów dla inwestorów przez wykonawców.
Więc dlatego ważne jest aby przed przystąpieniem do prac szczegółowo określić wymiary oraz wymagania jakie powinno spełniać rusztowanie.

CENA WYNAJMU : od 0,16 zł / m2 / doba / netto**

** Podane ceny uzależnione są od ilości oraz okresu najmu

SCHODNIA – SCHODY RUSZTOWANIOWE

Wieże schodowe wolno stojące mogą być stosowane w wielu dziedzinach poza rusztowaniami, np. w powszechnym zastosowaniu oraz jako ewakuacyjna wieża schodowa.

Idealnie sprawdzają się na terenach budowy hal magazynowych a także podczas prac prowadzonych na dachach .

Ze względu na szczególne zastosowania tego typu rozwiązania, wynajem jest kosztorysowany indywidualnie na podstawie przedmiaru robót.

Wynajem tylko z naszym montażem.

ZSYPY BUDOWLANE

Zadaniem zsypów do gruzu jest to, aby usprawnić i zabezpieczyć prace tam, gdzie można ich użyć. Dzięki swoim cechom zsypy na gruz:

 • usprawniają prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe, porządkowe itp.
 • umożliwiają transport pionowy w sposób czysty i bezpieczny
 • zabezpieczają prace budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca budowalny ma obowiązek prowadzenia prac budowlanych w sposób zapewniający czystość i bezpieczeństwo dla innych.

Zabrania się wysypywania gruzu przez okna bez użycia zsypów do gruzu, czy zrzucania dachówek bez wykorzystania lejów zsypowych. Wszystkie prace narażające w sposób pośredni lub bezpośredni pracowników budowy lub inne osoby, muszą być obowiązkowo prowadzone z wykorzystaniem odpowiedniego zaplecza budowlanego, jakim są zsypy do gruzu. 
CENA WYNAJMU : 15,00 zł / mb / doba / netto**

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE

Rusztowanie warszawskie jest rusztowaniem ramowym, przeznaczonym do robót murarskich, tynkarskich, ciesielskich, malarskich, montażowych, szklarskich i in., zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

CENA WYNAJMU : od 1,00 zł / element / doba / netto**

** Podane ceny uzależnione są od ilości oraz okresu najmu

SZALUNKI STROPOWE

Szalunki stropowe to idealne rozwiązanie przy budowie domu jednorodzinnego lub innych budynków.
Regulowana wysokość stempli pozwala oszczędzić czas i pieniądze podczas układania szalunku pod strop.
Szalunek tego typu składa się zaledwie z 5 bazowych elementów tj:

 • podpora stropowa klasy D
 • dźwigar drewniany H20
 • głowica krzyżowa podpory
 • stojak trójnożny
 • sklejka szalunkowa
  CENA WYNAJMU : od 0,25 zł /szt / doba / netto**
  ** Podane ceny uzależnione są od ilości oraz okresu najmu
Kategorie:

Podejmujemy się wszelkich nietypowych projektów, rzetelnie wykonując swoje obowiązki, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami obowiązującymi na terenie Polski.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę monterów, posiadających niezbędne uprawnienia.
AXA-RUSZTOWANIA dostarcza obecnie najlepsze rozwiązania w zakresie rusztowań elewacyjnych i fasadowych.
Jeśli więc wykonujesz prace na wysokościach i zwracasz uwagę na bezpieczeństwo, zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, a na pewno dobierzemy odpowiednie rozwiązanie pod Twoje wymagania.

W naszej ofercie posiadamy zakres usług montażu : 

 • RUSZTOWANIA ELEWACYJNE
 • SCHODNI RUSZTOWANIOWEJ
 • DASZKI OCHRONNE
 • SIATKA OCHRONNA
 • ZSYPY BUDOWLANE
 • OGRODZENIA BUDOWLANE

Z uwagi na szereg możliwości montażu, każde zapytanie rozpatrywane jest indywidualnie na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez naszego montera.

Kategorie:

Aby uzyskać ofertę zgodną z Państwa oczekiwaniami prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym pod numerem 666-590-666 lub przesłanie zapytania ofertowego na adres e-mail naszego specjalisty ds. sprzedaży: d.pilarski@axa-rusztowania.pl


RUSZTOWANIA ELEWACYJNE

Oferujemy na sprzedaż rusztowania elewacyjne i fasadowe, a także rusztowania innego typu.
Nasze rusztowania cechują przystępna cena i wysoka jakość, co doceniają klienci z całego kraju.
Oferujemy gotowe zestawy rusztowań fasadowych oraz elewacyjnych a także dowolną konfigurację rusztowania na Państwa życzenie.

ZSYP BUDOWLANY

Zsyp do gruzu to jeden z podstawowych elementów zaplecza budowlanego. Głównym przeznaczeniem zsypów do gruzu jest bezpieczny, szybki oraz czysty transport gruzu oraz śmieci budowlanych bezpośrednio do kontenerów lub pojemników usadowionych przy wylocie zsypu. Obecnie zsypy budowlane do gruzu mają dużo szersze zastosowanie: można je zastosować do:

 • zsypywania zboża
 • zsypywania węgla
 • zsypywanie urobku w kopalniach
 • zsypywania piasku
 • zsypywania śmieci

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE TOP SYSTEM

Rusztowanie modułowe wykonane w całości z aluminium o wysokiej wytrzymałości. Bardzo szybkie w montażu.
Mocowanie szczebli wykonane ze stali nierdzewnej, bez spawania co zwiększa stabilność rusztowania o 50% i przedłuża jego żywotność.
Możliwość połączenia 3 modułów co daje max. długość 9 metrów.
Wyposażone w antypoślizgowy podest i włazy zapewniające bezpieczną pracę na wysokości. Pomosty robocze ze specjalnym systemem zabezpieczającym mocowanie gwarantują pełne bezpieczeństwo.
Opcjonalnie możliwość montażu elektrycznego systemu podnoszenia ładunków HWT, który jest idealnym rozwiązaniem przy
wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

OGRODZENIA BUDOWLANE

Ogrodzenia budowlane tymczasowe to jeden z możliwości zabezpieczenia placu budowy przed niepożądanymi osobami trzecimi.

Najczęściej stosuje się je na terenach budowy wielkopowierzchniowej tj. np. bloków mieszkalnych, hal magazynowych, czy też marketów.

W swojej ofercie posiadamy ogrodzenia najlepszej jakości, przez lata dostarczamy je lokalnym firmom.

Oferujemy kompletne zestawy ogrodzeń zawierające panele ażurowe lub pełne, stopy betonowe i złączki mocujące, 

SZALUNKI

Na zamówienie również dostępne są systemy szalunkowe

Zewnętrzną ramę szalunku tworzy perforowany stalowy profil o szerokości 121 mm wykonany z wysokogatunkowej blachy S420MC o grubości 1,75 mm, któremu został nadany charakterystyczny niesymetryczny kształt. Wewnętrzne żebra tworzą stalowe profile wykonane z blachy o grubości 1,25 mm symetrycznie rozmieszczone w każdej płycie.

System szalunkowy posiada innowacyjne rozwiązanie w postaci kieszeni stalowych z otworem stożkowym, dzięki któremu po montażu ściągów przelotowych złożony szalunek jest bardziej stabilny. Nadto rozwiązanie to gwarantuje ochronę sklejki przed zniszczeniem przy wielokrotnym uderzaniu w nią ściągiem, co wpływa na zwiększenie jej żywotności.

Rama elementu ocynkowana jest ogniowo zanurzeniowo, a w ramie zabudowana jest wysokogatunkowa sklejka brzozowa o grubości 15 mm.

Płyty szalunkowe oraz narożniki łączy się za sobą za pomocą zamków. W ramach systemu szalunkowego zaprojektowane zostały zamki klinowe (zabijane i wybijane za pomocą wyłącznie młotka), nastawne (zapinane poprzez dokręcenie śruby), uniwersalne (umożliwiające regulacje szerokości zapięcia zamka) oraz narożne (umożliwiające utworzenie narożnika prostokątnego z użyciem jedynie dwóch standardowych płyt).

Zastosowane innowacyjne rozwiązania, staranność wykonania spoin, użycie do produkcji wysokiej jakości materiałów, a także drobiazgowa kontrola każdego elementu znacznie wydłuża żywotność szalunku oraz wygodę i bezpieczeństwo jego użytkowania.

Płyty szalunkowe zaprojektowane zostały w różnych standardowych wysokościach oraz w różnych standardowych szerokościach. System zawiera również odpowiadające poniższym wysokościom narożniki wewnętrzne, zewnętrzne i przegubowe, jak również płyty słupowe o szerokościach 0,70 m i 0,90 m.

SZALUNEK ŚCIENNY

Zewnętrzną ramę szalunku tworzy perforowany stalowy profil o szerokości 121 mm wykonany z wysokogatunkowej blachy S420MC o grubości 1,75 mm, któremu został nadany charakterystyczny niesymetryczny kształt. Wewnętrzne żebra tworzą stalowe profile wykonane z blachy o grubości 1,25 mm symetrycznie rozmieszczone w każdej płycie.

System szalunkowy posiada innowacyjne rozwiązanie w postaci kieszeni stalowych z otworem stożkowym, dzięki któremu po montażu ściągów przelotowych złożony szalunek jest bardziej stabilny. Nadto rozwiązanie to gwarantuje ochronę sklejki przed zniszczeniem przy wielokrotnym uderzaniu w nią ściągiem, co wpływa na zwiększenie jej żywotności.

Płyty szalunkowe oraz narożniki łączy się za sobą za pomocą zamków. W ramach systemu szalunkowego zaprojektowane zostały zamki klinowe (zabijane i wybijane za pomocą wyłącznie młotka), nastawne (zapinane poprzez dokręcenie śruby), uniwersalne (umożliwiające regulacje szerokości zapięcia zamka) oraz narożne (umożliwiające utworzenie narożnika prostokątnego z użyciem jedynie dwóch standardowych płyt).

Szalunek stropowy z dźwigarami H20

Szalunek tego typu składa się zaledwie z 5 bazowych elementów tj:

 • PODPORA STROPOWA KLASY D
 • DŹWIGAR DREWNIANY H20
 • GŁOWICA KRZYŻOWA PODPORY
 • STOJAK TRÓJNOŻNY
 • SKLEJKA SZALUNKOWA

Tego typu szalunek stropowy to najbardziej uniwersalne i racjonalne rozwiązanie dla każdego typu budynku nawet do 5,9m wysokości wykonywanego sklepienia. Każdy z elementów charakteryzuje się niewielkim ciężarem, zachowując przy tym wysokie parametry wytrzymałościowe.

Kategorie:

W naszej ofercie posiadamy zakres usług montażu : 

 • RUSZTOWANIA ELEWACYJNE
 • DASZKI OCHRONNE
 • SIATKA OCHRONNA
 • ZSYPY BUDOWLANE
 • OGRODZENIA BUDOWLANE

Z UWAGI NA SZEREG MOŹLIWOŚCI MONTAŻU ,

KAŻDE ZAPYTANIE ROZPATRYWANE

JEST INDYWIDUALNIE.

NA PODSTAWIE WYKONANYCH PRZEZ NAS POMIARÓW


Więcej informacji udzielimy pod numerem tel. 666 590 666

Kategorie:

SPRZEDAŻ MONTAŻ WYNAJEM

O NAS

​​Nasza firma powstała w 2008 roku w Polsce, aktualnie jesteśmy liderem wśród sprzedawców rusztowań elewacyjnych i fasadowych na terenie naszego kraju. 
Głównym założeniem działalności firmy jest : 
sprzedaż rusztowań elewacyjnych,
wynajem rusztowań elewacyjnych,
montaż rusztowań elewacyjnych,
AXA-RUSZTOWANIA dostarcza obecnie najlepsze rozwiązania w zakresie rusztowań elewacyjnych i fasadowych.
Jeśli więc wykonujesz prace na wysokościach i zwracasz uwagę na bezpieczeństwo, zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, a na pewno dobierzemy odpowiednie rozwiązanie pod Twoje wymagania.

NASZA OFERTA

Kliknij w interesującą Cię usługę

BEZPŁATNA WYCENA

Zapraszamy do bezpłatnej wyceny.
Pomożemy wybrać rusztowanie odpowiednie do twoich potrzeb.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie

OBSŁUGUJEMY FIRMY ORAZ OSOBY FIZYCZNE

GWARANCJE I CERYFIKATY

Nasi klienci nie tylko otrzymują wszelką dokumentację oraz profesjonalny sprzęt zgodny z polskimi normami, ale również po zakupie mogą być spokojni w razie jakichkolwiek wad sprzedanego przez nas produktu. Dzięki stałej współpracy z naszym producentem udzielamy Państwu gwarancję na zakupione elementy rusztowania.

Poniżej przedstawiamy okresy gwarancyjne:

 • podest drewniany – 3 lata od daty zakupionego towaru
 • spawy oraz ocynk rusztowania – 5 lat od daty zakupionego towaru

Nasze rusztowania posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Do każdego zakupionego zestawu rusztowań zostaje dołączona Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, która zawiera dokładny opis techniczny produktu, wykaz norm, instrukcję montażu.

NASZE REALIZACJE

Kilka zrealizowanych realizacji montażu przez naszą firmę

Kategorie:

AXA RUSZTOWANIA SPÓŁKA JAWNA

Oddział i magazyn:
ul. Śląska 50c, 32-600 Oświęcim-Babice
Czynne: pon.-pt. 6:00 – 16:00 sb. 7:00 – 12:00

Siedziba: ul. Lwowska 31, 56-400 Oleśnica
NIP 9111951648
REGON 020789970
KRS 0000309468
tel: 033 48 27 014 , fax: 033 48 27 872
www: axa-rusztowania.pl
e-mail: biuro@axa-rusztowania.pl

KONTO BANKOWE:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
SWIFT : PPABPLPKXXX
PLN  95 1750 0012 0000 0000 3377 2629
EURO  98 1750 0012 0000 0000 3377 2769 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Przygotujemy ofertę zgodną z Państwa wymaganiami.
DZIAŁ SPRZEDAŻY:DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
Daniel PILARSKI
tel: 666 590 666
Katarzyna BOGUSZ
tel: 504 161 300
Sekretariat
33 482 70 14
e-mail:d.pilarski@axa-rusztowania.ple-mail: k.bogusz@axa-rusztowania.ple-mail: info@axa-rusztowania.pl

NAPISZ DO NASZ ZA POMOCĄ FORMULARZA

 • Dane do kontaktu
 • Wpisz adres e-mail
 • Wpisz tekst wiadomości
 •  

Kategorie:

WYSOKOŚĆ ROBOCZA RUSZTOWAŃ

Jedną z najważniejszych parametrów rusztowania przy kosztorysowaniu jest wysokość robocza, która jest niezbędna do określenia ilości elementów.
Zgodnie z definicją wysokość robocza to wysokość do której można sięgnąć, wyciągając rękę do góry, stojąc na najwyższym stopniu bądź podeście.
Najczęściej jest to wysokość do podestu / stopnia powiększona o 2,00m

MONTER RUSZTOWAŃ – UPRAWNIENIA

Uprawnienia nabywa się podczas kursu na montażystę rusztowań. Kurs taki prowadzony jest przez ośrodki szkoleniowe. Taki kurs trwa godzin . Zakończony jest egzaminem.

Program szkolenia zawiera m.in.:

Zajęcia teoretyczne obejmujące:
– zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
– dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
– konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
– technologię montażu i demontażu rusztowań.

Zajęcia praktyczne obejmujące:
– prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
– ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
– kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie:
§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

PROTOKÓŁ MONTAŻU RUSZTOWAŃ

Protokół montażu rusztowania jest jednym z niezbędnych dokumentów podczas prac przy elewacjach, pracach dekarskich i innych pracach na wysokości. Dokument taki może zostać wystawiony przez osobę lub firmę posiadającą niezbędne uprawnienia. Jest on niezbędny m.in. przy kontroli BHP , PIP. Powinien zawierać niezbędne dane takie jak przedstawione poniżej.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU MONTAŻU

 1. Szerokość podana w m (metrach)
 2. Wysokość robocza podana w m (metrach) .
 3. Długość podana w m (metrach).
 4. Łączna powierzchnia rusztowania podana m² (metrach kwadratowych)
 5. Dopuszczalna nośność podestów podana w kN/m2.
 6. Usytuowanie czyli dokładna lokalizacja rusztowania, położenie : miejscowość, adres, numer budynku,
 7. Kto wykonał montaż rusztowania – firma lub imię i nazwisko
 8. Kto jest producentem rusztowań – Zgodnie z instrukcją producenta (dokumentacją techniczną)- informacja o tym znajduje się w Dokumentacji Technicznej otrzymanej od producenta rusztowania lub od jego przedstawiciela

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW, UŻYTKOWNIKÓW

 1. IMIĘ I NAZWISKO : Kierownika montażu , nr uprawnień znajdujący się w zaświadczeniu ukończenia kursu montera rusztowań
 2. Dane Użytkownika rusztowania – dokładna nazwa firmy lu os, fizycznej która będzie użytkowała rusztowanie
 3. Dane Kierownik budowy/robót
 4. Skład komisji tj. przedstawiciel wykonawcy , użytkownika, zamawiającego,która dokonała odbioru technicznego rusztowania

Jakie aspekty powinna wziąć pod uwagę komisja :

 1. Podłoże gruntowe i posadowienie rusztowania
 2. Nośność podłoża gruntowego
 3. Połączenia za pomocą złącz rusztowaniowych
 4. Wymiary siatki konstrukcyjnej
 5. Zamontowanie krawężników
 6. Ciągi stężeniowe
 7. Zakotwienia
 8. Pomosty robocze i zabezpieczające
 9. Piony komunikacyjne bez zastrzeżeń
 10. Nośność wysięgników
 11. Uziemienie, urządzenia piorunochronne
 12. Usytuowanie linii energetycznych
 13. Zabezpieczenia
 14. Zgodność z instrukcją montażu

Jeśli komisja nie stwierdzi jakichkolwiek uwag wówczas odnotowuje się przy każdej z pozycji słowo „BEZ ZASTRZEŻEŃ”

Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji, wówczas można przystąpić do prac na wysokościach pamiętając o środkach ochrony indywidualnej przeznaczonej do prac na wysokości.

Jakiekolwiek samodzielne ingerencje w konstrukcje są zabronione, dlatego też każde zmiany powinien dokonywać uprawniony monter.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA RUSZTOWANIA

1. Rusztowanie należy użytkować zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

2. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję rusztowania, demontaż elementów składowych itp. bez zgody dokonującego montażu.

3. O wszelkich dostrzeżonych usterkach, nieprawidłowościach, wypadkach należy niezwłocznie powiadomić dokonującego montażu.

4. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:

a) przeglądy codzienne dokonywane przez brygadzistę użytkującego

rusztowanie,

b) przeglądy dekadowe dokonywane co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,

c) przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego rusztowanie, Wyniki przeglądu powinny być wpisywane do dziennika budowy.

5. Pracujący na rusztowaniu powinni przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w prawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r. poz. 401.

Rusztowania w przepisach czyli normy prawne regulujące tematykę rusztowań

Do najważniejszych norm obejmujących problematykę użytkowania rusztowań zalicza się:

• Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1996 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120,
poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263).

Wykaz najważniejszych norm technicznych, które należy uwzględniać przy projektowaniu, montażu i demontażu oraz użytkowaniu rusztowań roboczych przedstawiono poniżej.

• PN-EN 12811-1: 2004 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
. Część 1 Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania,

• PN-EN 12810-1: 2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
Część 1 Specyfikacje techniczne wyrobów,

• PN-EN 12810-2: 2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
Część 2. Szczególne metody projektowania i konstrukcji,

• PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy,

• PN-EN 74: 2002 Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań,

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry,

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur,

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Kategorie:

Skontaktuj się z nami