© 2022 AXA RUSZTOWANIA All rights reserved. Realizacja: AXA RUSZTOWANIA

WYSOKOŚĆ ROBOCZA RUSZTOWAŃ

Jedną z najważniejszych parametrów rusztowania przy kosztorysowaniu jest wysokość robocza, która jest niezbędna do określenia ilości elementów.
Zgodnie z definicją wysokość robocza to wysokość do której można sięgnąć, wyciągając rękę do góry, stojąc na najwyższym stopniu bądź podeście.
Najczęściej jest to wysokość do podestu / stopnia powiększona o 2,00m

MONTER RUSZTOWAŃ – UPRAWNIENIA

Uprawnienia nabywa się podczas kursu na montażystę rusztowań. Kurs taki prowadzony jest przez ośrodki szkoleniowe. Taki kurs trwa godzin . Zakończony jest egzaminem.

Program szkolenia zawiera m.in.:

Zajęcia teoretyczne obejmujące:
– zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
– dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
– konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
– technologię montażu i demontażu rusztowań.

Zajęcia praktyczne obejmujące:
– prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
– ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
– kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie:
§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

PROTOKÓŁ MONTAŻU RUSZTOWAŃ

Protokół montażu rusztowania jest jednym z niezbędnych dokumentów podczas prac przy elewacjach, pracach dekarskich i innych pracach na wysokości. Dokument taki może zostać wystawiony przez osobę lub firmę posiadającą niezbędne uprawnienia. Jest on niezbędny m.in. przy kontroli BHP , PIP. Powinien zawierać niezbędne dane takie jak przedstawione poniżej.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU MONTAŻU

 1. Szerokość podana w m (metrach)
 2. Wysokość robocza podana w m (metrach) .
 3. Długość podana w m (metrach).
 4. Łączna powierzchnia rusztowania podana m² (metrach kwadratowych)
 5. Dopuszczalna nośność podestów podana w kN/m2.
 6. Usytuowanie czyli dokładna lokalizacja rusztowania, położenie : miejscowość, adres, numer budynku,
 7. Kto wykonał montaż rusztowania – firma lub imię i nazwisko
 8. Kto jest producentem rusztowań – Zgodnie z instrukcją producenta (dokumentacją techniczną)- informacja o tym znajduje się w Dokumentacji Technicznej otrzymanej od producenta rusztowania lub od jego przedstawiciela

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW, UŻYTKOWNIKÓW

 1. IMIĘ I NAZWISKO : Kierownika montażu , nr uprawnień znajdujący się w zaświadczeniu ukończenia kursu montera rusztowań
 2. Dane Użytkownika rusztowania – dokładna nazwa firmy lu os, fizycznej która będzie użytkowała rusztowanie
 3. Dane Kierownik budowy/robót
 4. Skład komisji tj. przedstawiciel wykonawcy , użytkownika, zamawiającego,która dokonała odbioru technicznego rusztowania

Jakie aspekty powinna wziąć pod uwagę komisja :

 1. Podłoże gruntowe i posadowienie rusztowania
 2. Nośność podłoża gruntowego
 3. Połączenia za pomocą złącz rusztowaniowych
 4. Wymiary siatki konstrukcyjnej
 5. Zamontowanie krawężników
 6. Ciągi stężeniowe
 7. Zakotwienia
 8. Pomosty robocze i zabezpieczające
 9. Piony komunikacyjne bez zastrzeżeń
 10. Nośność wysięgników
 11. Uziemienie, urządzenia piorunochronne
 12. Usytuowanie linii energetycznych
 13. Zabezpieczenia
 14. Zgodność z instrukcją montażu

Jeśli komisja nie stwierdzi jakichkolwiek uwag wówczas odnotowuje się przy każdej z pozycji słowo „BEZ ZASTRZEŻEŃ”

Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji, wówczas można przystąpić do prac na wysokościach pamiętając o środkach ochrony indywidualnej przeznaczonej do prac na wysokości.

Jakiekolwiek samodzielne ingerencje w konstrukcje są zabronione, dlatego też każde zmiany powinien dokonywać uprawniony monter.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA RUSZTOWANIA

1. Rusztowanie należy użytkować zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

2. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję rusztowania, demontaż elementów składowych itp. bez zgody dokonującego montażu.

3. O wszelkich dostrzeżonych usterkach, nieprawidłowościach, wypadkach należy niezwłocznie powiadomić dokonującego montażu.

4. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:

a) przeglądy codzienne dokonywane przez brygadzistę użytkującego

rusztowanie,

b) przeglądy dekadowe dokonywane co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,

c) przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego rusztowanie, Wyniki przeglądu powinny być wpisywane do dziennika budowy.

5. Pracujący na rusztowaniu powinni przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w prawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r. poz. 401.

„RUSZTOWANIA W PRZEPISACH” CZYLI NORMY PRAWNE DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ

Do najważniejszych norm obejmujących problematykę użytkowania rusztowań zalicza się:

• Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1996 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120,
poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263).

Wykaz najważniejszych norm technicznych, które należy uwzględniać przy projektowaniu, montażu i demontażu oraz użytkowaniu rusztowań roboczych przedstawiono poniżej.

• PN-EN 12811-1: 2004 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy
. Część 1 Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania,

• PN-EN 12810-1: 2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
Część 1 Specyfikacje techniczne wyrobów,

• PN-EN 12810-2: 2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
Część 2. Szczególne metody projektowania i konstrukcji,

• PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy,

• PN-EN 74: 2002 Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań,

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry,

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur,

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

© 2022 AXA RUSZTOWANIA All rights reserved. Realizacja: AXA RUSZTOWANIA

Skontaktuj się z nami